ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Ochrana osobních údajů spotřebitele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) i identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále jen jako osobní údaje).

II.

Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovateli, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Spotřebitel může při nákupu souhlasit se zasíláním obchodních sdělení spotřebiteli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

III.

Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webových stránek) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

IV.

Zpracováním osobních údajů spotřebitel může poskytovateli pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu spotřebitele předávány třetím osobám.

V.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 roky od posledního nákupu zboží nebo služeb, jinak 3 roky od poskytnutí souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

VI.

Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

VII.

V případě, že by se spotřebitel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení

– požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

VIII.

Spotřebitel může předat osobní údaje příslušné třetí straně v oprávněných případech, např. spory a reklamace.

IX.

Spotřebitel může požádat o výmaz svých osobních údajů. Zpracovatel takovéto žádosti neprodleně vyhoví, výmaz se však nedotkne údajů, které musíme podle zákona uchovávat, např. Faktury a ostatní prodejní doklady týkající se nákupu zboží nebo služeb.