I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky”) stanoví práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s poskytováním služeb v rámci onlineworkout.cz. Práva a povinnosti v Obchodních podmínkách výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník”).

Majitelem a provozovatelem webových stránek OnlineWorkout.cz je Adrián Zajac (dále jen poskytovatel), sídlem plukovníka Mráze 1338/17, Praha 10, PSČ 102 00, IČ: 07149638.

II. SMLUVNÍ VZTAH

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení §1732 odst. 2 občanského zákoníku. Poskytovatel obsahem webových stránek onlineworkout.cz vyzývá spotřebitele k podání nabídky. Spotřebitel odesláním objednávky podává nabídku k uzavření smlouvy poskytovateli, který má právo nabídku přijmout nebo odmítnout. Přijetím nabídky dochází k uzavření smlouvy.

K uzavření smlouvy dochází:

1) on-line cvičení – Zpřístupněním video lekcí

2) individuální tréninkový plán – Zasláním dotazníku

3) osobní on-line trénink – Zasláním dotazníku

V případě odmítnutí nabídky bude spotřebitel informován emailem a uhrazená částka mu bude vrácena na jeho účet (v případě, že byla účtována) bez zbytečného odkladu.

Smluvní vztah znamená, že poskytovatel je povinen poskytovat spotřebiteli objednané služby a spotřebitel je povinen uhradit jejich cenu.

Spotřebitel si je vědom, že poskytované služby nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud zdravotní stav spotřebitele vyžaduje zvláštní výživový a pohybový režim, je povinen se poradit o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat poskytovatele.

III. PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Poskytovatel je povinen poskytovat spotřebiteli odborné a pečlivé služby na základě svých schopností.

Spotřebitel se zavazuje spolupracovat s poskytovatelem na úrovni pravdivého předávání informací o jeho stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytovaní služeb probíhají.

I přesto, že poskytovatel poskytne služby, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Toto závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou poskytovatele (například vliv prostředí, zdravotní stav, ochota a vůle spotřebitele dodržovat veškerá doporučení poradců a fitness trenérů…). Řádným dodržováním rad poskytovatele se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání smlouvy předvídat a které způsobí poskytovateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je poskytovatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

IV. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytovanými službami se rozumí:

1) on-line cvičení

2) individuální tréninkový plán

3) osobní on-line trénink

On-line cvičení

Poskytovatel nabízí svým spotřebitelům on-line službu cvičení.

On-line cvičení spočívá v provozování on-line cvičícího systému, který spotřebiteli umožní:

 • účast na lekcích cvičení ze záznamu dle potřeb a časových možností spotřebitele, kdy toto cvičení může spotřebitel uskutečňovat na jakémkoliv vhodném místě s možností připojení k internetu

 • vytvoření klientského účtu na onlineworkout.cz

 • časové členství onlineworkout.cz

 • uložení spotřebitelových dat do registračního systému onlineworkout.cz a jejich zabezpečení a ochrana

On-line cvičení je poskytováno na bázi zakoupení měsíčního členství.

Měsíčním členstvím se rozumí využití on-line cvičení po dobu 30 dní.

Spotřebitel může opakovaně shlížet video lekce.

Časové členství a současné zakoupení individuálního tréninkového plánu a osobního on-line tréninku se nevylučuje.

Individuální tréninkový plán

Individuální tréninkový plán spočívá v sestavení plánu cvičení pomocí instruktážních videí. Plán je vytvořen na základě informací poskytnuté spotřebitelem samým. Spolu s individuálním tréninkovým plánem je poskytnuto výživové poradenství.

On-line osobní trénink

On-line osobní tréninky jsou realizovány na základě video hovoru.

Před zakoupením služby je nutné předchozí domluvy časových možností a formy spolupráce, až poté je provedena platba.

Pokud se spotřebitel nedostaví na lekci cvičení nebo lekci nepřevede na jiný termín alespoň 24 hodin předem, považuje se tato lekce za vyčerpanou.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zkrátit lekci v případě pozdního příchodu na lekci o čas, o který se spotřebitel opozdil.

Pokud se poskytovatel nemůže z jakéhokoliv důvodu domluvené lekce zúčastnit, je povinen spotřebitelovi tuto lekci nahradit v plném obsahu v jiném domluveném termínu, zároveň je povinen svou nepřítomnost oznámit bez zbytečného prodlení.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odměna za poskytované služby je uvedena v rámci aktuálního ceníku na onlineworkout.cz.

Lze ji uhradit platební kartou přesměrováním na on-line platební bránu.

Po připsání platby na účet poskytovatele se registrovanému spotřebiteli na jeho klientském účtu zobrazí druh jeho členství.

Po uskutečnění platby obdrží registrovaný spotřebitel e-mail s potvrzením úhrady zakoupených služeb na onlineworkout.cz.

Úhrada za poskytované služby je uskutečněna jednorázově předem na určitou dobu dle druhu služby.

VI. OPAKOVANÉ PLATBY

 • Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany poskytovatele a to v pravidelných cyklech.

 • Částka opakované platby odpovídá vybranému typu služby dle aktuálního platného ceníku.

 • Tato opakovaná platba a výše částky je ze strany poskytovatele fixní a neměnná. Výjimkou může být akční nabídka, kdy cena jedné platby je oproti následujícím platbám výrazně snížena.

 • Opakovaná platba je prováděna v pravidelných cyklech odpovídajících zvolené službě.

 • Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby a to po přihlášení spotřebitele do klientského účtu a následným zrušením opakované platby v klientském účtu.

 • Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávány pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe.

VII. KLIENTSKÝ ÚČET

Po zahájení registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných poskytovatelem bude spotřebitelovi vytvořen klientský účet u poskytovatele a spotřebitel se stane registrovaným klientem.

Zakoupené členství se registrovanému spotřebiteli připisuje na jeho klientský účet.

Všechny poskytované služby u poskytovatele mohou využívat pouze registrovaní spotřebitelé. Jeden klientský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný spotřebitel.

V případě zneužití klientského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka klientského účtu, může poskytovatel tento klientský účet zablokovat a veškerá členství připsané na tomto účtu budou zneplatněny.

VIII. ČASOVÉ ČLENSTVÍ

Registrovaný spotřebitel je oprávněn založit si časové členství na onlineworkout.cz uhrazením předem stanovené peněžní částky dle platného ceníku na účet poskytovatele.

V rámci časového členství je spotřebitel oprávněn shlížet on-line cvičení, které je k dispozici ke zpětnému shlédnutí.

Časové členství nelze prodlužovat pro překážky na straně spotřebitele a to ani z důvodu nemoci.

IX. AKČNÍ NABÍDKA

Poskytovatel si vyhrazuje možnost činit časově omezené akční nabídky mimo rámec platného ceníku.

V popisu akční nabídky bude vždy stanovena doba trvání této nabídky její cena a platnost, dále druh členství a jeho doba trvání.

X. VADY BĚHEM SHLÍŽENÍ

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za technické problémy na straně spotřebitele, které spotřebitelovi znemožní shlédnout lekci on-line cvičení, individuální tréninkový plán nebo osobní on-line trénink.

XI. REKLAMACE A STÍŽNOSTI

Vůči poskytovateli, který spotřebiteli poskytuje služby, je spotřebitel oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen „Reklamace“).

Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu poskytovatele.

Reklamaci lze řešit elektronickou formou pomocí e-mailu na adresu: info@onlineworkout.cz.

Reklamace bude poskytovatelem vyřízena do 14 (čtrnácti) dnů, ve zvláště složitých případech do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se spotřebitel a poskytovatel písemně nedohodnou jinak.

Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou.

Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede patřičné úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne spotřebiteli náhradu.

Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb.

Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom spotřebitele informuje.

XII. MLČENLIVOST

Za účelem vstupní diagnostiky je poskytovatel oprávněn zpracovávat údaje o zdravotním stavu spotřebitele a fyziologii, které spotřebitel poskytovateli sdělí nebo které poskytovatel zjistí.

Spotřebitel bere na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro řádné poskytování služeb.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při poskytování služby dozvěděl.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud poskytovatel využije osobní údaje spotřebitele ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči spotřebitelovi má, postupem stanoveným zákonem.

Poskytovatel je oprávněn sdělit osobní údaje spotřebitele v nezbytném rozsahu zpracovateli, svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami.

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (tj. například uzavřené skrze e-shop) ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Toto právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku se nevztahuje na smlouvy uzavírané s podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti.

Podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Poskytovatel tak zpřístupní digitální obsah spotřebiteli až po uplynutí lhůty pro odstoupení smlouvy dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku. V případě, že spotřebitel si přeje zpřístupnit digitální obsah před uplynutím této lhůty, musí tuto skutečnost stvrdit svým výslovným souhlasem, a to prostřednictvím zaškrtnutí příslušného pole při odesílání své objednávky. Pokud spotřebitel udělí tento souhlas, ztrácí tím právo odstoupit od uzavřené smlouvy dle ustanovení § 1837 PÍSM. l) a násl. občanského zákoníku.

XIV. VÝPOVĚĎ

Smluvní vztah zaniká:

 • uplynutím doby poskytovaných služeb za které spotřebitel zaplatil

 • výpovědí ze strany spotřebitele

 • výpovědí ze strany poskytovatele

Výpověď ze strany spotřebitele

V případě hrubého porušení Obchodních podmínek poskytovatelem je spotřebitel oprávněn podat okamžitou výpověď bez výpovědní doby mimo rámec zániku smluvního vztahu. Hrubým porušení Obchodních podmínek se rozumí:

 • neplnění již zaplacených služeb

Výpověď ze strany poskytovatele

V případě hrubého porušení Obchodních podmínek spotřebitelem je poskytovatel oprávněn podat okamžitou výpověď bez výpovědní doby spotřebiteli mimo rámec zániku smluvního vztahu bez nároku na kompenzaci. Hrubým porušením Obchodních podmínek se rozumí:

 • neuhrazení služeb

 • porušení autorských práv

 • poškození poskytovatele

Poskytovatel nemá právo podat výpověď spotřebiteli bez udání důvodu.

XV. PRÁVA A POVINNOSTI SPOTŘEBITELE

Při využívání služeb je spotřebitel povinen dodržovat ustanovení daná těmito Obchodními podmínkami, obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat s souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.

Spotřebitel zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva onlineworkout.cz a třetích osob, zejména znehodnotit, jakkoli poškodit či zhoršit poskytované služby ke škodě ostatních spotřebitelů.

Spotřebitel se zavazuje využívat služby poskytované onlineworkout.cz výhradně pro osobní použití.

Spotřebiteli nevzniká právo obsah využít ve smyslu § 12 zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Dále se spotřebitel zavazuje zdržet se kopírování a šíření obsahu jakýmkoliv způsobem a prostředkem, upravování obsahů a jakékoliv manipulace s autorskými právy.

Spotřebitel je povinen akceptovat výpadky dostupnosti webu onlineworkout.cz z důvodu nutné údržby na dobu nezbytně nutnou po předchozím oznámením poskytovatele.

XVI. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného spotřebitele a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný spotřebitel v rámci poskytovaných služeb portálem onlineworkout.cz vlastním přičiněním způsobí.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na znepřístupnění webu onlineworkout.cz na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby webu po předchozím oznámením spotřebitelům.

Pro usnadnění orientace a pohybu na serveru poskytovatele jsou ukládány soubory cookies v prohlížeči.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem a poskytovatelem. Práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek jsou součástí smluvního vztahu spotřebitele s poskytovatelem.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu všeobecných obchodních podmínek registračního systému.

Na spotřebitele se vztahují všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy činí registraci.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2020.

Obchodní podmínky pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti obchodních podmínek pozdějších.